9/24  thank you for the coment B

komennto yonndeimasu .
sikasi kotirakaraha hannkakunomideno kakikomiga dekinairasiidesu.
souiuwakede kakikomino hennji ha kotirakara
okurimasu. anngou miaidesuga yonndekuretara uresii!
by YUKI_GOTO | 2007-09-24 11:54 | 旅とスケッチ sketch